دبیران برتر در آکادمی زبان حسینی به اینصورت انتخاب می شوند که ابتدا نظر زبان آموزان در برگه های نظرسنجی کاملا بررسی و میزان رضایت زبان آموزان در قسمت هایی نظیر تکنیک های تدریس، میزان تسلط استاد بر مباحث و همچنین کارایی روش های انتقال مطلب از برگه های نظر سنجی استخراج می شود و در مرحله بعد نظر فنی و دقیق سوپر وایزهایی که کلاس را بصورت حضوری بررسی می نمایند و همچنین میزان تلاش استاد مشخص می شود و به دبیرانی که بیش ترین تلاش را برای ارتقاع نسل بعد انجام می دهد نشان لیاقت و خدمات بیشتر در زمینه های مالی و معیشتی اعطا می گردد تا میزان زمانی که دبیر برتر در حوزه اموزش از دست داده به این طریق جبران شود.