اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

سحر نقاشی

دوره های تحت تدریس : سحر نقاشی
نام دورهمشاهده جزئیات
HH1A عصر
HH1Aعصر
Tiny 1A
HH1B
HH2B
Little friends
Tiny 2A
HH1B
HH1A
HH1A
HH2A
LITTLE
HH1B
HH1B
HH1B
HH2A
HH1A
HH1B
HH1A
HST1A
starter c
STARTER C
STARTER C
starter cc
S1A
S1A
STARTER CC
S1B
S1A
StarterA
Starter C
Super safari 2C
Starter A
S1A
Starter A
S1B
STARTER B
S1A
STARTER B
S1B
S1C
SUPER SAFARI 3A
super safari 3b
super safari 2a
s2a
s1b
s1a
s1b
SUP SAF 3C
S2C
Starter A
S3A
Starter A9_10
S3B
Starter B
S3C
Tip Top 4A
S2C
S3C
S3B
S4B
S3B
S3A
S1A
S1C
S5A
S3C
S4C
S5C
SAFARI 1A

خروج

بیوگرافی : سحر نقاشی
علوی

خروج