اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

محمد گوهری

دوره های تحت تدریس : محمد گوهری
نام دورهمشاهده جزئیات
E4
PI 1
Speaking
Speaking
PI 2
E 4
E4
E4
PI1
PI1
PI1
PI2
E4
E3
PI3
PI5
PI2
E4
E4
PI1
E4
PI4
PI3
pi2
I 2
IELTS
E 4
PI 1
IELTS
I1
I2
PI1
I1
I3
PI1
PI2
PI1
PI 1
E 4
E 4
E 3
PI 3
PI 4
PI 2
PI 1
PI 1
E 4
PI 2
PI 5
PI 2
E 3
PI4
I2
E3
E4
PI1
PI3
pi4
UI1
I3
I 1
PI 4
E4
PI 1
PI 2
UI 2
ui3
pi1
i1
ui1
pi3
UI4
I3
PI4
PI2
UI5
ADVANCE
I3
UI2
ADVANCE
I4
UI1
UI4
UI 5
UI2
ADVANCED
PI1
PI2
PI2
PI3

خروج

بیوگرافی : محمد گوهری
علوی

خروج