اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

شیما جعفری

دوره های تحت تدریس : شیما جعفری
نام دورهمشاهده جزئیات
S1A
STARTER C
STARTER B
S1AA
S1A
Starter A
S1B
Starter A
STARTER A
Starter A
starter c
starter b
starter b
STARTER A
STARTER B
STARTER C
S1A
S1A
S1B
S1A
Starter B
S1B
Starter C
Starter A9_10
S1B
Starter B
S1C
Starter B
S2B
S2A
S1A
S1A
Starter B
E1

خروج

بیوگرافی : شیما جعفری
علوی
متولد1362/8/7 در شیراز

خروج