اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

اعظم رضاپور

دوره های تحت تدریس : اعظم رضاپور
نام دورهمشاهده جزئیات
S1B
S1B
S1C
S1CC
S1C
S1A
S1A
STARTER C
S1A
S1B
Starter A.
Starter A
STARTER B
super safari 2a
s1c
starter a
SUPER2B
SUPER SAFARI 3A
S1B
Starter A11_12
S1C
Starter B
Starter C
Starter B
Starter A
Starter C
S1A
Starter B
S3A
S2A
S2C
S3C
S1B
S2C
S1A
S1A
S1B
S3Aآنلاین

خروج

بیوگرافی : اعظم رضاپور
علوی

خروج