اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

فاطمه یار محمدی

دوره های تحت تدریس : فاطمه یار محمدی
نام دورهمشاهده جزئیات
Tiny 2b
PLAY TIME
TINY1A
tiny 3b
TINY1B
TINY3A
PLAY TIME
SUPER SAFARI
super safari 1a
SUPER SAFARI 1B
Tiny 2A
Tiny 3B
Tiny 2B
super safari 1B
TINY 1A
SUPER SUFARI 2
SUPER SAFARI 1 A
Super Safari 2A
Tiny 3A
Tiny 1B
Super Safari 1B
Super Safari 2B
Super Safari 1A
Super Safari 2B
Tiny3B
Super Safari 1B
Super safari 2A
super1a
SUPER SAFARI 2A
SUPER SAFARI 1A
SUPER SAFARI 1B
SUPER SAFARI 2B
Super Safari 2C
TINY 1A
tiny 3a
super safari 2c
tiny 2b
super safari 3a
tiny 1b
Tiny 1A
super3A
TINY3B
SUPER3B
TINY2A
TINI1B
Tiny 1B
SUPER SAFARI 3B
SUPER SAFARI 1A
TINY 2B
TINY 2A
Sup Saf 1A
SUP SAFA 1B
TINY3A
SUP SAFA 3B
TINY 2B
SUP SAFA 3C
Sup Saf 1A
SUP SAFA 1A22
SUP1B
TINY3B
SUP3C
SUP1B
SUP1B
sup2a
tiny3a
Tip Top 4A
sup saf 2a
Tiny3A
Sup Saf 1a
sup saf 2a
tip tap3
SUP SAF 2B
SAFARI. 2B
TIP TOP 3B
SAFARI 2C
SAFARI 2B
SUP SAF 1A
SAFARI 1B
safari 2 c
safari 1 a
safari 1 B
safari 2a
safari 2c
safari 3a
Safari 3b
Safari 3a
Safari 1a
tiny 1a
TINY 1A

خروج

بیوگرافی : فاطمه یار محمدی
علوی
کارشناسی زبان در زمان دانشجویی کلاس خصوصی برای کودکان و نوجوانان برگزار کردم و بعد از فارغ التحصیلی تخصص تدریس در آموزشگاه و مدرسه های غیر انتفاعی را در مشهد گرفتم و ۳سال در مشهد شروع به تدریس کردم و بعد آن به علت مهاجرت به خراسان شمالی تدریس در بجنورد و اسفراین در آموزشگاه حسینی به مدت ۴ سال را داشته ام در حال حاضر در آموزشگاه حسینی میباشم

خروج