اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

جواد بقاییان

دوره های تحت تدریس : جواد بقاییان
نام دورهمشاهده جزئیات
E3
E4
E4
PI4
E1
e1
E2
speaking
E 4
E 1
کنکور دختران
کنکور پسران
I 4
PI3
کنکور
کنکور
E3
PI 4
i2
i1
کنکور
e1
I1
E2
I4
I2
کنکور
UI1
کنکور 98
UI3
کنکور
کنکور پسران98
کنکور

خروج

بیوگرافی : جواد بقاییان
علوی

خروج