اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

محمد گوهری

سحر نقاشی

جواد بقاییان

سید محسن حسینی مقدم

فاطمه یار محمدی

حامد نصرتی

اعظم رضاپور

شیما جعفری

مجتبی فخرنبی

وجیهه شکوری

رویا غلامی نژاد

زهرا سادات حسینی مقدم

خانم نوروزی

زهرا حجی پور

اسحاق حسینی

مجتبی مهری

مریم اکبرزاده

ریحانه عبدالهی

مژگان عرب عامری

فاطمه طاوسی

خدیجه خلاشی

سوسن پیغامی

دوره های تحت تدریس : محمد گوهری
نام دورهمشاهده جزئیات
E4
PI 1
Speaking
Speaking
PI 2
E 4
E4
E4
PI1
PI1
PI1
PI2
E4
E3
PI3
PI5
PI2
E4
E4
PI1
E4
PI4
PI3
pi2
I 2
IELTS
E 4
PI 1
IELTS
I1
I2
PI1
I1
I3
PI1
PI2
PI1
PI 1
E 4
E 4
E 3
PI 3
PI 4
PI 2
PI 1
PI 1
E 4
PI 2
PI 5
PI 2
E 3
PI4
I2
E3
E4
PI1
PI3
pi4
UI1
I3
I 1
PI 4
E4
PI 1
PI 2
UI 2
ui3
pi1
i1
ui1
pi3
UI4
I3
PI4
PI2
UI5
ADVANCE
I3
UI2
ADVANCE
I4
UI1
UI4
UI 5
UI2
ADVANCED
PI1
PI2
PI2
PI3

خروج

دوره های تحت تدریس : سحر نقاشی
نام دورهمشاهده جزئیات
HH1A عصر
HH1Aعصر
Tiny 1A
HH1B
HH2B
Little friends
Tiny 2A
HH1B
HH1A
HH1A
HH2A
LITTLE
HH1B
HH1B
HH1B
HH2A
HH1A
HH1B
HH1A
HST1A
starter c
STARTER C
STARTER C
starter cc
S1A
S1A
STARTER CC
S1B
S1A
StarterA
Starter C
Super safari 2C
Starter A
S1A
Starter A
S1B
STARTER B
S1A
STARTER B
S1B
S1C
SUPER SAFARI 3A
super safari 3b
super safari 2a
s2a
s1b
s1a
s1b
SUP SAF 3C
S2C
Starter A
S3A
Starter A9_10
S3B
Starter B
S3C
Tip Top 4A
S2C
S3C
S3B
S4B
S3B
S3A
S1A
S1C
S5A
S3C
S4C
S5C
SAFARI 1A

خروج

دوره های تحت تدریس : جواد بقاییان
نام دورهمشاهده جزئیات
E3
E4
E4
PI4
E1
e1
E2
speaking
E 4
E 1
کنکور دختران
کنکور پسران
I 4
PI3
کنکور
کنکور
E3
PI 4
i2
i1
کنکور
e1
I1
E2
I4
I2
کنکور
UI1
کنکور 98
UI3
کنکور
کنکور پسران98
کنکور

خروج

دوره های تحت تدریس : سید محسن حسینی مقدم
نام دورهمشاهده جزئیات
HW2A
E4
E3
S1B
S3B
PI 2
PI 1
E 1
|E 1
TTC
TTC
E2
PI1
Ielts
S6B
PI1
PI2
PI4
UI1
PI3
E2
E1
E3
PI1
IELTS
E1 adult
PI1
E3
E4
PI4
advanced
S6A
I1
PI1
E1
E2

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه یار محمدی
نام دورهمشاهده جزئیات
Tiny 2b
PLAY TIME
TINY1A
tiny 3b
TINY1B
TINY3A
PLAY TIME
SUPER SAFARI
super safari 1a
SUPER SAFARI 1B
Tiny 2A
Tiny 3B
Tiny 2B
super safari 1B
TINY 1A
SUPER SUFARI 2
SUPER SAFARI 1 A
Super Safari 2A
Tiny 3A
Tiny 1B
Super Safari 1B
Super Safari 2B
Super Safari 1A
Super Safari 2B
Tiny3B
Super Safari 1B
Super safari 2A
super1a
SUPER SAFARI 2A
SUPER SAFARI 1A
SUPER SAFARI 1B
SUPER SAFARI 2B
Super Safari 2C
TINY 1A
tiny 3a
super safari 2c
tiny 2b
super safari 3a
tiny 1b
Tiny 1A
super3A
TINY3B
SUPER3B
TINY2A
TINI1B
Tiny 1B
SUPER SAFARI 3B
SUPER SAFARI 1A
TINY 2B
TINY 2A
Sup Saf 1A
SUP SAFA 1B
TINY3A
SUP SAFA 3B
TINY 2B
SUP SAFA 3C
Sup Saf 1A
SUP SAFA 1A22
SUP1B
TINY3B
SUP3C
SUP1B
SUP1B
sup2a
tiny3a
Tip Top 4A
sup saf 2a
Tiny3A
Sup Saf 1a
sup saf 2a
tip tap3
SUP SAF 2B
SAFARI. 2B
TIP TOP 3B
SAFARI 2C
SAFARI 2B
SUP SAF 1A
SAFARI 1B
safari 2 c
safari 1 a
safari 1 B
safari 2a
safari 2c
safari 3a
Safari 3b
Safari 3a
Safari 1a
tiny 1a
TINY 1A

خروج

دوره های تحت تدریس : حامد نصرتی
نام دورهمشاهده جزئیات
hw1c
HW1D
s1a
E1
hw1d
hw1c
S3A
e1
E2
HST2C
HW1D
HW1D
E3
S2B
E2
E1
E1
E3
E4
S3AA
E3
S1A
E 2
S2C
E 2
S3C
S3C
S3B
E 1
E 1
E 1
E 2
PI 1
E 3
E 2
S2B
E 1
E 4
E 2
S4A
E 3
E 1
S2B
PI 1
PI 1
E 4
E2
E3
S4C
S3C
S4B
S3C
S3CC
S3B
S1B
S4A
S4A
S2C
S3C
E3
S5A
S4B
S4A.
S3C
S4C
e2
e1
s5a
s4a
e2
e4
pi1
e1
e*2
E3
E4
S5A
E2
E1
E2
E3
E4
PI1
E2
E3
pi2
E4
E1
pi3
PI1
E4
دوم ب 99
اول 99 مرتضایی
E4
E4
PI1
E4

خروج

دوره های تحت تدریس : اعظم رضاپور
نام دورهمشاهده جزئیات
S1B
S1B
S1C
S1CC
S1C
S1A
S1A
STARTER C
S1A
S1B
Starter A.
Starter A
STARTER B
super safari 2a
s1c
starter a
SUPER2B
SUPER SAFARI 3A
S1B
Starter A11_12
S1C
Starter B
Starter C
Starter B
Starter A
Starter C
S1A
Starter B
S3A
S2A
S2C
S3C
S1B
S2C
S1A
S1A
S1B
S3Aآنلاین

خروج

دوره های تحت تدریس : شیما جعفری
نام دورهمشاهده جزئیات
S1A
STARTER C
STARTER B
S1AA
S1A
Starter A
S1B
Starter A
STARTER A
Starter A
starter c
starter b
starter b
STARTER A
STARTER B
STARTER C
S1A
S1A
S1B
S1A
Starter B
S1B
Starter C
Starter A9_10
S1B
Starter B
S1C
Starter B
S2B
S2A
S1A
S1A
Starter B
E1

خروج

دوره های تحت تدریس : مجتبی فخرنبی
نام دورهمشاهده جزئیات
S 4A
s4b
S4C
S4A
S4B
S4A
S4B
S4C
S4C
S4A
S4C
S4C
S5A
S4B
S4A

خروج

دوره های تحت تدریس : وجیهه شکوری
نام دورهمشاهده جزئیات
دوم99 شکوری

خروج

دوره های تحت تدریس : رویا غلامی نژاد
نام دورهمشاهده جزئیات
TINY 1A
TINY 2A
TINY 1A
TINY1B
TINY2B
TINY1B
tiny1b
tiny 2a
tiny 2a
TINY 2B
TINY.2B
tiny 2b
tiny 1b
TINY 1A
Tiny 3 A
Tiny3B
Safari1B
safari 1a
safari 2a
Starter A
Safari 2B
safari 1b
Safari 2aآنلاین
Safari 1a
Safari 2a

خروج

دوره های تحت تدریس : زهرا سادات حسینی مقدم
نام دورهمشاهده جزئیات
S2B
S2C
S1A
Starter C
S1B
S2C
S2B
S1B
Starter B
S2C
S3B
S3A
S3C
S4A
S3B
S3A
Starter A
S4B

خروج

دوره های تحت تدریس : خانم نوروزی
نام دورهمشاهده جزئیات
S3A
TIP TOP 4B
Starter A
Starter C
S2A
S2B
S1C
S3B
S4A

خروج

دوره های تحت تدریس : زهرا حجی پور
نام دورهمشاهده جزئیات
S1C
Starter C
Starter C
S1A
Starter B
Starter C
Starter Aآنلاین

خروج

دوره های تحت تدریس : اسحاق حسینی
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

دوره های تحت تدریس : مجتبی مهری
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

دوره های تحت تدریس : مریم اکبرزاده
نام دورهمشاهده جزئیات
S1B
S1C
S1B
S2A
S1C
Starter B
S2B
S1C
S2A
S2A
S2B
S1B
S3A
S2A
S2B
S2C
S1A
S1B
S2Bآنلاین

خروج

دوره های تحت تدریس : ریحانه عبدالهی
نام دورهمشاهده جزئیات
E2
S3C
E1
E3
S5B
E2
S4C
E1
E2
S5C
E3
S5A
S5B
E1
E2

خروج

دوره های تحت تدریس : مژگان عرب عامری
نام دورهمشاهده جزئیات
سوم99
سوم99 حسین زاده
پنجم99 طاوسی

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه طاوسی
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

دوره های تحت تدریس : خدیجه خلاشی
نام دورهمشاهده جزئیات
چهارم 99 خلاشی
کنکور

خروج

دوره های تحت تدریس : سوسن پیغامی
نام دورهمشاهده جزئیات
Starter C
Starter B
Starter A
Starter B
S1A
Starter C
Starter B
Starter A
Starter C
Starter B
Starter A(
Starter B
Starter C
Starter A-حضوری

خروج

بیوگرافی : محمد گوهری
علوی

خروج

بیوگرافی : سحر نقاشی
علوی

خروج

بیوگرافی : جواد بقاییان
علوی

خروج

بیوگرافی : سید محسن حسینی مقدم
علوی
اینجانب سید محسن حسینی مقدم آموزش زبان را از سن 15 سالگی در شهرستان اسفراین آغاز نمودم و از همان ابتدا علاقه خاصی به یادگیری زبان های مختلف داشتم ، پس گذرندان چندین سال در آموزشگاه های مختلف سطح شهرستان و گذراندن عالی ترین سطوح مکالمه شروع به تدریس نمودم و تا کنون در شهرهای اسفراین تهران و شیراز تدریس نموده ام. پیام من به زبان آموزان : یادگیری زبان یک مهارت است و هر چقدر مهارتهای بیشتری در زندگی داشته باشید مطمئنا زندگی راحت تری خواهید داشت.

خروج

بیوگرافی : فاطمه یار محمدی
علوی
کارشناسی زبان در زمان دانشجویی کلاس خصوصی برای کودکان و نوجوانان برگزار کردم و بعد از فارغ التحصیلی تخصص تدریس در آموزشگاه و مدرسه های غیر انتفاعی را در مشهد گرفتم و ۳سال در مشهد شروع به تدریس کردم و بعد آن به علت مهاجرت به خراسان شمالی تدریس در بجنورد و اسفراین در آموزشگاه حسینی به مدت ۴ سال را داشته ام در حال حاضر در آموزشگاه حسینی میباشم

خروج

بیوگرافی : حامد نصرتی
علوی
اینجانب حامد نصرتی از سن 11 سالگی علاقه ی خود را به زبان انگلیسی دنبال نمودم و پس از گذراندن چندین سال آموزش در آموزشگاه های مختلف سطح شهرستان، در رشته ی مورد علاقه ی خود ( مترجمی زبان انگلیسی ) وارد دانشگاه شدم و در این دوران در کنار تدریس در آموزشگاه های مختلف موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردیدم. پس از فارغ التحصیلی تدریس زبان انگلیسی را به صورت حرفه ای آغاز و تا به امروز در شهر های سبزوار، بجنورد و اسفراین تدریس نموده ام. پیام من به زبان آموزان: یادگیری یک معجزه نیست، بلکه امری است ساده و طبیعی که در اثر تمرین و تکرار یک موضوع صورت می پذیرد.

خروج

بیوگرافی : اعظم رضاپور
علوی

خروج

بیوگرافی : شیما جعفری
علوی
متولد1362/8/7 در شیراز

خروج

بیوگرافی : مجتبی فخرنبی
علوی

خروج

بیوگرافی : وجیهه شکوری
علوی

خروج

بیوگرافی : رویا غلامی نژاد
علوی

خروج

بیوگرافی : زهرا سادات حسینی مقدم
علوی
اینجانب زهرا سادات حسینی مقدم متولد 22 فروردین 1377 از سنین کودکی یادگیری زبان انگلیسی را اغاز نمودم و پس از کشف علاقه ام تصمیم گرفتم انرا به صورت جدی تر ادامه دهم. با پذیرش در رشته اموزش زبان انگلیسی در دانشگاه دولتی بجنورد مسیر رسیدن به اهدافم را هموار دیدم. علاقه بسیار زیادم به تدریس باعث شد از همان سالهای اول دانشجویی در دوره های حرفه ای تربیت مدرس شرکت کنم و همزمان در کنار تحصیل به تدریس هم بپردازم. امید است همواره در این راه پرتلاش باشم و در راه اموزش به زبان اموزان کوتاهی ننمایم. پیام من به زبان اموزان عزیز این است که: هرگز از اهدافتان دست نکشید و برای رویاهایتان بجنگید. امروزه زبان انگلیسی یک زبان بین المللی است در نتیجه یادگیری ان برای هر فردی یک نیاز اساسی است چراکه راه رسیدن به اهدافتان را هموارتر میکند.

خروج

بیوگرافی : خانم نوروزی
علوی
بیوگرافی ویرایش شده آقای عسگری

خروج

بیوگرافی : زهرا حجی پور
علوی

خروج

بیوگرافی : اسحاق حسینی
علوی

خروج

بیوگرافی : مجتبی مهری
علوی

خروج

بیوگرافی : مریم اکبرزاده
علوی
مریم اکبرزاده متولد 16خرداد سال 74هستم. از دوران کودکی علاقه خاصی به زبان انگلیسی داشتم و رویای من آموزش زبان بود،برای این رویا جنگیدم و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه دولتی بجنورد در آموزشگاه حسینی مشغول به فعالیت شدم و با قدرت و جدیت و عشق آموزش زبان را آغاز نمودم. خدا را شاکرم که فرصتی به من داده شده تا بتوانم زبان انگلیسی را که امروزه یادگیری آن یک نیاز اساسی است به دانش آموزان عزیزم بیاموزم و برای هرچه بهتر انجام شدن این فرآیند و سربلندی تیم قوی آکادمی حسینی هرآنچه را که نیاز است انجام دهم. پیام من به دانش آموزان عزیزم این است که در جهانی که رو به پیشرفت است و همه تلاش میکنند که جزء جهان اولی ها باشند ، ما به عنوان جهان سوم نیاز داریم که بالقوه تلاش کنیم و از حرکت باز نیاستیم،و یکی از اصول این حرکت هم یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین الملل است. بیایید برای آینده ای بهتر زبان انگلیسی را باهم بیاموزیم.

خروج

بیوگرافی : ریحانه عبدالهی
علوی

خروج

بیوگرافی : مژگان عرب عامری
علوی

خروج

بیوگرافی : فاطمه طاوسی
علوی

خروج

بیوگرافی : خدیجه خلاشی
علوی

خروج

بیوگرافی : سوسن پیغامی
علوی

خروج