آیین نامه آموزشی آکادمی زبان حسینی

آکادمی زبان حسینی     آیین نامه آموزشی

قوانین آکادمی :

1- پوشش مناسب ایرانی اسلامی

2- در صورت غیبت بیش از سه جلسه حذف ترم بدون باز پرداخت شهریه

3- حداقل نمره قبولی 70 از 100 نمره