تقویم آموزشی آکادمی زبان حسینی

آکادمی زبان حسینی     تقویم آموزشی

خاتمه ترم دوم تابستان 97 

18-20 شهریور ماه

اغاز ترم پاییز 97

15 مهرماه