منابع آموزشی آکادمی زبان حسینی

آکادمی زبان حسینی     منابع آموزشی

منابع آموزشی آکادمی زبان شامل موارد زیر می باشد :

کتاب های مکالمه بزرگسالان

کتاب cutting adge در کلیه سطوح

Elementary , Pre-Inter Mediate , Inter Mediate , Upper Inter Mediate , Advance

به همراه دو کتاب جانبی

Key Word for Fluency و Key sentences for English

در سطوح نوجوانان

کتاب Super Mind در کلیه سطوح

Sterter , super mind 1 , super mind 2 , super mind 3 , super mind 4 , super mind 5 , super mind 6

در سطوح نونهالان

کتاب Tiny Talk  در کلیه سطوح و کتاب Super Safari

تدریس می شود