گواهینامه های بین المللی آکادمی زبان حسینی

آکادمی زبان حسینی     گواهینامه های بین المللی

گواهی نامه های صادر شده در آکادمی زبان حسینی  به علت رعایت مفاد و اصول صدور مدارک بین الملی دارای اعتبار در سراسر کشور  و خارج از کشور  می باشد  و زبان آموزانی که مدارک این مرکز را جهت ارائه به کشور های ایتالیا، استرالیا ، مالزی و گرجستان برده اند مورد پذیرش واقع گردیده است.

کلیه مدارک صادر شده دارای ویژگی های زیر می باشند:

1- دارای شماره شناسایی مخصوص و ویژه هر فرد می باشند

2- دارای  هولوگرام ، مهر و امضاء چهار نفر شامل موسس ، مدیر داخلی ، سوپر وایزر و مدیر آموزش می باشد

3- تصویر زبان آموز بصورت اسکن شده و نه الصاقی ، بر روی گواهی نامه ثبت می شود.

4- مدارک قابلیت پیگیری و هویت سنجی وکشف اصالت از طریق سایت آکادمی می باشند.

5- مدارک به زبان بین المللی انگلیسی صادر می شوند