برای ثبت نام در کلاس های انلاین در قسمت مشاوره در خواست خود شامل نام و نام خانوا ...